Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ

Wednesday, 30 June 2010 08:43

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ

1- Điều kiện được thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ: Ngành nghề dự định thay đổi được pháp luật cho phép kinh doanh.


2- Hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ:

- Thông báo thay đổi ngành nghề của công ty do đại diện pháp luật ký (theo mẫu qui định);

- Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi ngành nghề do chủ sở hữu ký (có thể tham khảo mẫu)

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

- Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

- Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu có vốn pháp định thì nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của người có chứng chỉ theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ.

Trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật, phải xuất trình Giấy giới thiệu của công ty.

3- Lệ phí: đăng ký kinh doanh 20.000đ; đăng ký giấy chứng nhận mẫu dấu: 20.000 đ

4- Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM.

5- Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc.

 

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

-  Đăng ký ngành nghề đúng mã ngành cấp 4 hoặc cấp 5 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theoQuyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của ngành nghề kinh doanh được quy định cụ thể tại quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Cách dò ngành như sau: tham khảo Quyết định 337/2007/QĐ-BKH trước, sau khi xác định được lĩnh vực theo yêu cầu thì tra ngược trở lại Quyết định 10/2007/QĐ-TTg để ghi đúng tên ngành và mã ngành. Đề nghị không tự ý thay đổi tên ngành trong Quyết định 10/2007/QĐ-TTg).

- Đối với ngành nghề không được quy định tại Danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam, nhưng được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

- Đối với ngành nghề pháp luật chuyên ngành yêu cầu có chứng chỉ hành nghề thì đăng ký ngành nghề theo lĩnh vực được phép hoạt động ghi trên chứng chỉ hành nghề và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. Tham khảo bảng tổng hợp danh mục ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề.

- Đối với ngành nghề không có trong danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì đăng ký theo yêu cầu và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

Vốn pháp định: chỉ kê khai khi doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về vốn pháp định. Trường hợp này mức vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định.

 
 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top