Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Quy định chung về kinh doanh

Sunday, 25 July 2010 08:21

Bao gồm các văn bản pháp luật liên quan về kinh doanh.

- Quyết định 337/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mã ngành
- Quyết định 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng về mã ngành (kèm phụ lục)
- Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện
- Danh mục ngành nghề cần vốn pháp định


 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top