Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Thông tư 02/2013/TT-BNV Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 30/2012 Quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Thursday, 11 May 2017 11:25

BỘ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2013/TT-BNV

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG TƯ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định

số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

 

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện,

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi là Nghị định số 30/2012/NĐ-CP).

2. Thông tư này áp dụng đối với các quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các công dân, tổ chức có liên quan đến tổ chức, hoạt động của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP.

Điều 2. Việc thành lập quỹ theo di chúc hoặc theo yêu cầu của người hiến tặng tài sản thông qua hợp đồng ủy quyền

1. Trường hợp thành lập quỹ theo di chúc thì di chúc của người để lại tài sản thừa kế cho công dân, tổ chức Việt Nam với nghĩa vụ thực hiện yêu cầu lập quỹ phải được lập dưới hình thức di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc di chúc bằng văn bản có chứng thực theo quy định của pháp luật.

2. Việc thành lập quỹ theo yêu cầu của người hiến, tặng tài sản thông qua hợp đồng ủy quyền là việc người hiến, tặng tài sản cho bên nhận hiến, tặng tài sản (công dân hoặc tổ chức) với điều kiện bên nhận hiến, tặng tài sản có trách nhiệm đứng ra thành lập quỹ thông qua hợp đồng ủy quyền với vai trò là sáng lập viên thành lập quỹ. Hợp đồng ủy quyền phải bằng văn bản và được công chứng theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp công dân, tổ chức nhận thừa kế hoặc nhận hiến, tặng tài sản không đủ số lượng sáng lập viên thành lập quỹ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP thì công dân, tổ chức nhận thừa kế hoặc nhận hiến, tặng có trách nhiệm bổ sung đủ số lượng sáng lập viên theo quy định, sáng lập viên được bổ sung không phải góp tài sản để thành lập quỹ theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP.

Điều 3. Thành lập pháp nhân trực thuộc quỹ

1. Khi quỹ có nhu cầu và đủ điều kiện thành lập pháp nhân trực thuộc, hoạt động trong những lĩnh vực phù hợp với điều lệ quỹ đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận mà pháp luật đã quy định cụ thể về điều kiện, thủ tục, trình tự, hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động (giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, giấy phép kinh doanh hoặc hình thức khác) thì quỹ quyết định thành lập pháp nhân và thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP.

2. Nội dung thông báo gồm:

a) Tên pháp nhân;

b) Địa chỉ trụ sở chính của pháp nhân;

c) Phạm vi, lĩnh vực hoạt động của pháp nhân;

d) Họ và tên, địa chỉ thường trú của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

đ) Quyết định thành lập pháp nhân (bản chính);

e) Bản sao các tài liệu: Quy chế hoặc quy định về tổ chức, hoạt động của pháp nhân; quyết định bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân; giấy phép hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có).

Điều 4. Sáng lập viên, thành viên Hội đồng quản lý quỹ

1. Sáng lập viên thành lập quỹ nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trước khi trình cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

2. Nhân sự dự kiến là thành viên Hội đồng quản lý quỹ thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trước khi bầu Hội đồng quản lý quỹ và trình cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP công nhận. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý quỹ.

Điều 5. Tạm đình chỉ sử dụng con dấu của quỹ

1. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP quyết định tạm đình chỉ sử dụng con dấu của quỹ khi quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Quỹ được tiếp tục sử dụng con dấu khi cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động.

Điều 6. Hướng dẫn mẫu trình bày văn bản

1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

a) Danh mục mẫu trình bày văn bản áp dụng cho các quỹ và công dân, tổ chức Việt Nam (Phụ lục I);

b) Danh mục mẫu trình bày văn bản áp dụng cho cơ quan quản lý nhà nước (Phụ lục II).

2. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2013.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quỹ xã hội, quỹ từ thiện có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các quỹ phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, Viện và các tổ chức thuộc Bộ;
- Sở Nội vụ, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trang thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, Vụ TCPCP, Đ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Tiến Dĩnh

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN ÁP DỤNG CHO CÁC QUỸ VÀ CÔNG DÂN, TỔ CHỨC VIỆT NAM
(Kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Mẫu 1 - Đơn đề nghị thành lập quỹ

Mẫu 2 - Điều lệ mẫu của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Mẫu 3 - Cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ

Mẫu 4 - Văn bản đề nghị gia hạn thời gian chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập quỹ

Mẫu 5 - Đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Mẫu 6 - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Mẫu 7 - Thông báo thành lập và hoạt động của chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện) của quỹ

Mẫu 8 - Đơn đề nghị giải thể quỹ

Mẫu 9 - Đơn đề nghị đổi tên quỹ

Mẫu 10 - Đơn đề nghị tách quỹ

Mẫu 11 - Đơn đề nghị chia quỹ

Mẫu 12 - Đơn đề nghị hợp nhất quỹ

Mẫu 13 - Đơn đề nghị sáp nhập quỹ

Mẫu 14 - Đơn đề nghị cho quỹ hoạt động trở lại

Mẫu 15 - Báo cáo khắc phục sai phạm dẫn đến việc quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động

Mẫu 16 - Báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của quỹ

Mẫu 1 - Đơn đề nghị thành lập quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Thành lập Quỹ ....(1)

Kính gửi: …(2)...

Tôi là ... đại diện các Sáng lập viên thành lập Quỹ …(1)… trân trọng đề nghị …(2)… xem xét, quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ …(1)… như sau:

1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập Quỹ

a) Sự cần thiết

…………………………………………………………(3).…………………………………………………

b) Cơ sở pháp lý của việc thành lập Quỹ

…………………………………………………………(4).…………………………………………………

2. Tài sản đóng góp thành lập Quỹ của các Sáng lập viên

…………………………………………………………(5).…………………………………………………

3. Dự kiến phương hướng hoạt động trong giai đoạn 5 năm đầu của Quỹ

…………………………………………………………(6).…………………………………………………

4. Hồ sơ gửi kèm theo Đơn này gồm:

…………………………………………………………(7).…………………………………………………

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

Đề nghị... (2) ...xem xét, quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ...(1).../.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ………

(8)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. BAN SÁNG LẬP
TRƯỞNG BAN
(Chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ dự kiến thành lập;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(3) Nêu tóm tắt thực trạng lĩnh vực quỹ dự kiến hoạt động, sự cần thiết thành lập quỹ, tôn chỉ, mục đích của quỹ; kinh nghiệm hoặc những công việc của các Sáng lập viên liên quan đến lĩnh vực quỹ dự kiến hoạt động;

(4) Chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quỹ dự kiến hoạt động;

(5) Tài sản đóng góp thành lập quỹ bao gồm tiền đồng Việt Nam và tài sản quy đổi ra tiền đồng Việt Nam theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP;

(6) Dự kiến phương hướng hoạt động của quỹ: Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện điều lệ quỹ, triển khai các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của quỹ...;

(7) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP;

(8) Địa danh.

 

Mẫu 2 - Điều lệ mẫu của quỹ xã hội, quỹ từ thiện(*)

…..(1)…..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐIỀU LỆ (HOẶC ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỐ SUNG)
QUỸ
(2)
(Được công nhận kèm theo Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của...)

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng, trụ sở

1. Tên gọi:

a) Tên tiếng Việt: .................................................................................................................... ;

b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có) .............................................................................................. ;

c) Tên viết tắt (nếu có):..............................................................................................................

2. Biểu tượng (logo) của quỹ (nếu có).........................................................................................

3. Trụ sở: Số nhà, đường/phố (nếu có) …, xã/phường …, huyện/quận …, tỉnh/ thành phố …

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

1. Quỹ …(2)… (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ …(3)… hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích …(4)

2. Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở ...(5)... để thực hiện các hoạt động …(6)

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý

1. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc:

a) Không vì lợi nhuận;

b) Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ;

c) Công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ;

d) Theo Điều lệ của Quỹ đã được …(7)… công nhận, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của ...(8)...về lĩnh vực Quỹ hoạt động;

đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động.

2. Quỹ có phạm vi hoạt động …(9)

3. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ (10)

Chương II.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ

1. Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

3. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn của Quỹ.

Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ

(Quy định tại Điều 30 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP. Căn cứ tôn chỉ, mục đích của quỹ và quy định của pháp luật có liên quan để quy định cụ thể).

Chương III.

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 7. Cơ cấu tổ chức

1. Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Ban Kiểm soát Quỹ.

3. Văn phòng đại diện, chi nhánh, các đơn vị trực thuộc (nếu có).

Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Quỹ. Hội đồng quản lý Quỹ có... thành viên do sáng lập viên đề cử, trường hợp không có đề cử của sáng lập viên thành lập Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ trước bầu ra Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiếp theo và được...(7)...công nhận. Nhiệm kỳ Hội đồng quản lý Quỹ là ... năm. Hội đồng quản lý Quỹ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên.

2. Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ;

b) Quyết định các giải pháp phát triển Quỹ; thông qua hợp đồng vay, mua, bán tài sản có giá trị từ ... đồng Việt Nam trở lên;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; quyết định thành lập Ban Kiểm soát Quỹ; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc Quỹ trong trường hợp Giám đốc Quỹ là người do Quỹ thuê; quyết định người phụ trách công tác kế toán và người quản lý khác quy định tại điều lệ Quỹ;

d) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỹ và người làm việc tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật;

đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính Quỹ;

e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ;

g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Quỹ theo quy định của pháp luật;

h) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ;

i) Quyết định giải thể hoặc đề xuất những thay đổi về giấy phép thành lập và Điều lệ Quỹ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

k) Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày có quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban hành: Quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; Quy định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Quỹ; Quy định về thời giờ làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của Quỹ; Quy định cụ thể việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ và quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ; Quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ;

l) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ:

a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ ... một lần, có thể họp bất thường theo yêu cầu của ... số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi có ... số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham gia;

b) Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp số thành viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ xin ý kiến bằng văn bản, ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiến của thành viên có mặt tại cuộc họp;

c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có ... thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tán thành.

Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

1. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là công dân Việt Nam, là người đại diện theo pháp luật của Quỹ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ:

a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ;

b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ;

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ;

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ký các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 11. Ban Kiểm soát Quỹ

(Căn cứ quy định tại Điều 27 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể)

Điều 12. Giám đốc Quỹ

(Căn cứ quy định tại Điều 25 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể)

Điều 13. Phụ trách kế toán của Quỹ

(Căn cứ quy định tại Điều 26 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể)

Điều 14. Bộ phận chuyên môn giúp việc (nếu có)

Điều 15. Chi nhánh, văn phòng đại diện

(Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể)

Chương IV.

VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ

Điều 16. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ

1. Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có) để công chúng và các nhà tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát.

3. Việc tổ chức vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn chỉ thực hiện khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Hội đồng quản lý Quỹ quyết định tổ chức vận động đóng góp và thực hiện hỗ trợ theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Đối với khoản tài trợ, quyên góp, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, cứu trợ khẩn cấp thực hiện chi đầy đủ 100% ngay sau khi nhận được tiền và tài sản. Đối với những khoản tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ.

Điều 17. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ

Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện.

Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gồm: Mục đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán.

4. Hình thức công khai bao gồm:

a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp;

b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ...

Chương V.

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH

Điều 19. Nguồn thu

(Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể)

Điều 20. Sử dụng Quỹ

(Căn cứ quy định tại Điều 33 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể)

Điều 21. Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ

(Căn cứ quy định tại Điều 34 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể)

Điều 22. Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ

(Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể)

Điều 23. Xử lý tài sản của Quỹ khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, tạm đình chỉ và giải thể

(Căn cứ quy định tại Điều 39 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể)

Chương VI.

HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ QUỸ

Điều 24. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ

1. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP.

2. Hội đồng quản lý quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Giải thể quỹ

1. Việc giải thể Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP.

2. Hội đồng quản lý quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định giải thể Quỹ theo quy định của pháp luật.

Chương VII.

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 26. Khen thưởng

1. Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ sẽ được Hội đồng quản lý Quỹ khen thưởng hoặc được Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, trình tự xét khen thưởng trong nội bộ Quỹ.

Điều 27. Kỷ luật

1. Tổ chức thuộc Quỹ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điều lệ này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền trình tự xem xét, quyết định kỷ luật trong nội bộ Quỹ.

Chương VIII.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phải được ... thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua.

Điều 29. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ Quỹ có ...(2)… Chương, ... Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được …(7)... công nhận.

2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Điều lệ Quỹ đã được công nhận, Hội đồng quản lý Quỹ ...(2)... có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

 

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(*) Căn cứ điều kiện cụ thể quỹ có thể bổ sung thêm số điều phù hợp quy định của pháp luật;

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Tên gọi của quỹ;

(3) Quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoặc quỹ xã hội - từ thiện;

(4) Mục đích cụ thể của quỹ trên cơ sở quy định tại Điều 2 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan;

(5) Hình thức tạo vốn của quỹ như: Vận động quyên góp, vận động tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước...theo quy định của pháp luật;

(6) Các hoạt động hướng đến các đối tượng chính của quỹ;

(7) Cơ quan có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ;

(8) Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động chính của quỹ;

(9) Toàn quốc hoặc liên tỉnh, trong tỉnh, huyện, xã;

(10) Ghi rõ thông tin về sáng lập viên: Trường hợp sáng lập viên là cá nhân: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số và nơi cấp CMTND hoặc hộ chiếu; địa chỉ thường trú. Trường hợp sáng lập viên là tổ chức: Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).

 

Mẫu 3 - Cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

CAM KẾT

Tài sản đóng góp thành lập Quỹ ...(1)

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Ban Sáng lập Quỹ ...(1)... cam kết số tiền và tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam đóng góp thành lập Quỹ:

1. Tổng giá trị số tiền và tài sản là: ……………………………………………………………..đồng

(bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………..)

2. Tiền mặt dự kiến chuyển vào tài khoản của Quỹ sau khi thành lập

Số tiền: ……………………………………………………………………………………………….. đồng

(bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………….)

Ban Sáng lập Quỹ cam kết số tiền và tài sản đóng góp thành lập Quỹ thuộc quyền sở hữu hợp pháp của …(2)…., không có tranh chấp và việc cam kết này là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết của Ban Sáng lập. Toàn bộ tài sản này sẽ được chuyển quyền sở hữu cho Quỹ ...(1)... ngay sau khi có Quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ theo quy định của pháp luật./.

 


CÁC THÀNH VIÊN BAN SÁNG LẬP
(Chữ ký)
Họ và tên

(3)… ngày … tháng … năm 20 …
TRƯỞNG BAN SÁNG LẬP
(Chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ dự kiến thành lập;

(2) Các sáng lập viên thành lập quỹ hoặc công dân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ;

(3) Địa danh.

 

Mẫu 4 - Văn bản đề nghị gia hạn thời gian chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập quỹ

…….(1)…….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..
V/v đề nghị gia hạn thời gian chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập Quỹ

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

Kính gửi:(3)

Ngày ... tháng ... năm …, ...(3)... đã có Quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ...(1)...,

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; tài sản đóng góp thành lập quỹ phải được chuyển quyền sở hữu cho quỹ trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày quỹ được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ.

Tuy nhiên, ………………………………………….. (4) ……………………………………………………

Vì các lý do khách quan nêu trên, chúng tôi đề nghị …(3)… xem xét, cho phép gia hạn thời gian thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập Quỹ đến …(5)...

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

TM. BAN SÁNG LẬP
TRƯỞNG BAN
(Chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ đề nghị;

(2) Địa danh;

(3) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(4) Nêu cụ thể lý do khách quan dẫn đến việc chưa thực hiện chuyển quyền sở hữu tài sản;

(5) Ghi rõ ngày, tháng, năm; tối đa không được quá thời hạn quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP.

 

Mẫu 5 - Đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)
Quỹ...(1)...

Kính gửi:(2)

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ ...(1)… đề nghị ...(2)... xem xét, quyết định việc thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ như sau:

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ .........................................................................................

2. Lý do đề nghị thay đổi .......................................................................................................

3. Những nội dung thay đổi ...................................................................................................

4. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm:

…………………………………………………. (3) …………………………………………………………

5. Các tài liệu có liên quan (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

(4)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ theo quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(3) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP;

(4) Địa danh.

 

Mẫu 6 - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy phép thành lập và  công nhận điều lệ

Quỹ …(1)

Kính gửi: …(2)

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ ...(1)... đề nghị ...(2)... xem xét, quyết định cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ của Quỹ như sau:

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ .........................................................................................

2. Lý do xin cấp lại ................................................................................................................

3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm:

…………………………………………………. (3) …………………………………………………………

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

(4)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ theo quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(3) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP;

(4) Địa danh.

 

Mẫu 7 - Thông báo thành lập và hoạt động của chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện) của quỹ

…….(1)…….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

THÔNG BÁO

Thành lập và hoạt động của chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện)
của Quỹ ….(1)….

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… xin thông báo việc thành lập và hoạt động của chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện) của Quỹ tại …(3)… như sau:

1. Các thông tin về Quỹ

- Tên Quỹ: ...............................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính của Quỹ:..................................................................................................

- Tôn chỉ, mục đích của Quỹ: ....................................................................................................

- Lĩnh vực hoạt động chính của Quỹ:...........................................................................................

- Phạm vi hoạt động của Quỹ:....................................................................................................

2. Thông tin về chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện) của Quỹ

- Tên gọi chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện):.............................................................................

- Địa chỉ chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện):.............................................................................

- Phạm vi hoạt động của chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện):......................................................

3. Thông tin về người đứng đầu chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện)

- Họ và tên:...............................................................................................................................

- Địa chỉ thường trú: .................................................................................................................

- Số Giấy CMND hoặc hộ chiếu:.................................................................................................

Nơi cấp................................................................................................ , ngày... tháng... năm ...

4. Hồ sơ gửi kèm theo thông báo này, gồm:

………..………………………………………………..(4)…………………………………………………

 

 

Nơi nhận:

- ……….;
- Lưu: …..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ theo quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;

(2) Địa danh;

(3) Tên địa phương nơi quỹ đặt chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện);

(4) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP.

 

Mẫu 8 - Đơn đề nghị giải thể quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Giải thể Quỹ...(1)...

Kính gửi:(2)

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ ...(1)... đã có Nghị quyết về việc giải thể Quỹ.

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ .........................................................................................

2. Lý do Quỹ xin tự giải thể ...................................................................................................

3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm:

……………………………………………………….(3)…………………………………………………….

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên:.................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… đề nghị …(2)…. xem xét, quyết định giải thể Quỹ theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

(4)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tồn quỹ đề nghị;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(3) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP;

(4) Địa danh.

 

Mẫu 9 - Đơn đề nghị đổi tên quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Đổi tên Quỹ …(1)… thành Quỹ …(2)

Kính gửi:(3)

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ ...(1)... đã có Nghị quyết về việc đổi tên Quỹ...(1)... thành Quỹ ...(2)...

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ .........................................................................................

2. Lý do đổi tên.......................................................................................................................

3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm:

……………………………………………………. (4) ……………………………………………………..

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… đề nghị …(3)… xem xét, quyết định cho phép đổi tên Quỹ …(1)… thành Quỹ …(2)… và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ …(2)…/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

(5)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ đề nghị;

(2) Tên quỹ sau khi đổi;

(3) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(4) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP;

(5) Địa danh.

 

Mẫu 10 - Đơn đề nghị tách quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Tách Quỹ …(1)… thành Quỹ …(1)… và Quỹ …(2)

Kính gửi:(3)….

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ …(1)... đã có Nghị quyết về việc tách Quỹ …(1)… thành Quỹ …(1)… và Quỹ …(2)

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ .........................................................................................

2. Lý do tách Quỹ ...................................................................................................................

3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm:

………………………………………………………. (4) ……………………………………………………

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… đề nghị …(3)… xem xét, quyết định cho phép tách Quỹ …(1)… thành Quỹ …(1)… và Quỹ …(2)… và công nhận Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Quỹ …(1)… và Điều lệ của Quỹ …(2)…/

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

(5)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ đề nghị;

(2) Tên của quỹ được tách mới;

(3) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(4) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP;

(5) Địa danh.

 

Mẫu 11 - Đơn đề nghị chia quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Chia Quỹ …(1)… thành Quỹ ...(2)... và Quỹ …(3)

Kính gửi: …(4)

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ …(1)... đã có Nghị quyết về việc chia Quỹ …(1)… thành Quỹ …(2)… và Quỹ ...(3)...

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ..........................................................................................

2. Lý do chia Quỹ....................................................................................................................

3. Hồ sơ gửi kèm theo Đơn này, gồm:

…………………………………………………….. (5) ……………………………………………………..

4. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên:.................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:.........................................................................................................................

Số điện thoại:...........................................................................................................................

Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… đề nghị …(4)… xem xét, quyết định cho phép chia Quỹ …(1)… thành Quỹ …(2)… và Quỹ …(3)… và công nhận Điều lệ của Quỹ …(2)... và Quỹ …(3)…/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

(6)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ …(1)
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ đề nghị;

(2)(3) Tên quỹ mới sau khi chia;

(4) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(5) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP;

(6) Địa danh.

 

Mẫu 12 - Đơn đề nghị hợp nhất quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hợp nhất Quỹ …(1)… và Quỹ …(2)
thành Quỹ …(3)

Kính gửi: ...(4)

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… và Quỹ …(2)… đã có Nghị quyết về việc hợp nhất hai quỹ thành Quỹ ...(3)...

1. Một số thông tin cơ bản về các Quỹ hợp nhất ...................................................................

2. Lý do hợp nhất Quỹ............................................................................................................

3. Hồ sơ gửi kèm theo Đơn này, gồm:

…………………………………………………………… (5) ………………………………………………

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có).

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

Chúng tôi xin đề nghị …(4)… xem xét, quyết định cho phép hợp nhất Quỹ …(1)… và Quỹ …(2)… thành Quỹ …(3)… và công nhận Điều lệ của Quỹ …(3)…/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..


TM. HĐQL QUỸ …(1)
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

(6)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HĐQL QUỸ…(2)
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1)(2) Các quỹ đề nghị hợp nhất;

(3) Tên quỹ mới sau khi hợp nhất;

(4) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(5) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP;

(5) Địa danh.

 

Mẫu 13 - Đơn đề nghị sáp nhập quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Sáp nhập Quỹ ...(1)... vào Quỹ ...(2)...

Kính gửi:(3)...

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… và Hội đồng quản lý Quỹ …(2)… đã có Nghị quyết về việc sáp nhập Quỹ …(1)… vào Quỹ ...(3)... Hội đồng quản lý Quỹ ...(2)... xin báo cáo như sau:

1. Một số thông tin cơ bản về các Quỹ

a) Quỹ bị sáp nhập ...................................................................................................................

b) Quỹ được sáp nhập..............................................................................................................

  1. Lý do sáp nhập ..................................................................................................................

3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm:

……………………………………………………………… (4) ……………………………………………

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

Chúng tôi xin đề nghị …(3)… xem xét, quyết định cho phép sáp nhập Quỹ …(1)… vào Quỹ ...(2)... và công nhận Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Quỹ ...(2)... sau khi sáp nhập./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..


TM. HĐQL QUỸ …(1)
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

(5)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HĐQL QUỸ…(2)
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Quỹ bị sáp nhập;

(2) Quỹ được sáp nhập;

(3) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(4) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP;

(5) Địa danh.

 

Mẫu 14 - Đơn đề nghị cho quỹ hoạt động trở lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cho Quỹ …(1)… hoạt động trở lại

Kính gửi:(2)

Ngày ... tháng ... năm …, …(2)… đã có Quyết định số ... ngày... về việc tạm đình chỉ hoạt động....tháng đối với Quỹ...(1)... Đến nay, Quỹ đã khắc phục được các sai phạm dẫn đến Quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động. Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ xin báo cáo như sau:

1. Tóm tắt nội dung sai phạm và kết quả khắc phục các sai phạm của Quỹ .........................

...............................................................................................................................................

2. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này gồm:

…………………………………………………… (3)...........................................................................

3. Các tài liệu kèm theo (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị ...(2)... xem xét, quyết định cho phép Quỹ ...(1)… được hoạt động trở lại./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

(4)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ đề nghị;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(3) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP;

(4) Địa danh.

 

Mẫu 15 - Báo cáo khắc phục sai phạm dẫn đến việc quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động

…….(1)…….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

BÁO CÁO

Quỹ …(1)… đã khắc phục các sai phạm dẫn đến bị tạm đình chỉ hoạt động

Ngày ... tháng ... năm …, …(3)… đã có Quyết định số …(4)… tạm đình chỉ hoạt động …(5)… tháng đối với Quỹ …(1)… Đến nay, Quỹ đã khắc phục được các sai phạm. Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ xin báo cáo như sau:

1. Nội dung sai phạm của Quỹ ...............................................................................................

2. Kết quả khắc phục sai phạm của Quỹ ...............................................................................

Trên đây là nội dung báo cáo việc Quỹ đã khắc phục các sai phạm dẫn đến Quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ báo cáo;

(2) Địa danh;

(3) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập;

(4) Ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành quyết định;

(5) Ghi rõ số tháng bị tạm đình chỉ hoạt động.

 

Mẫu 16 - Báo cáo về tình hình tổ chức hoạt động của quỹ

…….(1)…….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

BÁO CÁO

Tình hình tổ chức và hoạt động năm ...

1. Những hoạt động của Quỹ

………………………………………………………… (3)....................................................................

2. Về tổ chức của Quỹ

………………………………………………………… (4)....................................................................

3. Về tài sản, tài chính của Quỹ

a) Tài sản của Quỹ …………………………………(5)......................................................................

b) Nguồn thu của Quỹ (đồng Việt Nam) ......................................................................................

- Kinh phí năm trước chuyển sang ............................................................................................

- Số thu phát sinh trong năm  ....................................................................................................

Trong đó:

+ Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước.........................................

+ Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài........................................

+ Thu từ các nguồn khác ..........................................................................................................

- Tổng thu trong năm ................................................................................................................

c) Các nội dung chi của Quỹ (đồng Việt Nam)

- Chi cho các hoạt động của Quỹ ..............................................................................................

- Chi hoạt động quản lý Quỹ ......................................................................................................

- Tổng chi trong năm ................................................................................................................

4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có) ...............................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú

(1) Tên quỹ báo cáo;

(2) Địa danh;

(3) Những hoạt động nổi bật của quỹ, việc chấp hành pháp luật và thực hiện điều lệ quỹ;

(4) Việc kiện toàn tổ chức của quỹ, số người làm việc tại quỹ; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, những người giữ chức danh quản lý quỹ; việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy chế hoạt động của quỹ...;

(5) Trụ sở, phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động của quỹ; tăng, giảm so năm trước.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN ÁP DỤNG CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Mẫu 1 - Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Mẫu 2 - Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Mẫu 3 - Quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Mẫu 4 - Quyết định công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Mẫu 5 - Quyết định thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Mẫu 6 - Quyết định cho phép đổi tên và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ

Mẫu 7 - Quyết định công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ

Mẫu 8 - Quyết định cho phép chia quỹ

Mẫu 9 - Quyết định cho phép tách quỹ

Mẫu 10 - Quyết định cho phép hợp nhất quỹ

Mẫu 11 - Quyết định cho phép sáp nhập quỹ

Mẫu 12 - Quyết định giải thể quỹ

Mẫu 13 - Quyết định tạm đình chỉ hoạt động và sử dụng con dấu của quỹ

Mẫu 14 - Quyết định cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

Mẫu 15 - Báo cáo năm về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện

 

Mẫu 1 - Phiếu tiếp nhận hồ sơ

(1)
(2)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Họ và tên: ................................................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác: .........................................................................................................

Đã tiếp nhận hồ sơ của Ông (bà): ..............................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Số điện thoại liên hệ:.................................................................................................................

Về việc:....................................................................................................................................

Hồ sơ gồm:(4)

1. ...........................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ ./.

 

 

Nơi nhận:
- ……….;
- Lưu: …..

NGƯỜI TIẾP NHẬN
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ;

(3) Địa danh;

(4) Liệt kê đầy đủ các tài liệu có trong hồ sơ.

 

Mẫu 2 - Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ …(3)

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (4)

Căn cứ ……………………………………….(5)...............................................................................

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ……………………………………… (6).............................................................................. ;

Xét đề nghị của các sáng lập viên thành lập Quỹ …(3)… và …(7) …,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ ...(3)... ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quỹ ...(3)...được phép hoạt động sau khi được...(8)...công Quỹ nhận đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của ...(9)... và ...(10)... liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động.

Quỹ …(3)… có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban Sáng lập Quỹ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...(3)..., …(7)... và ...(11)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên gọi của quỹ;

(4) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP, quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có)...;

(7) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(8) Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(9) Cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ quản lý ngành, lĩnh vực hoạt động chính của quỹ;

(10) Các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ có liên quan đến lĩnh vực quỹ hoạt động;

(11) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 3 - Quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý Quỹ …(3)

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (4)

Căn cứ …………………………………………..(5).......................................................................... '

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ………………………………………… (6)........................................................................... ;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ …(3)… và …(7)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Quỹ ...(3)... đủ điều kiện hoạt động.

Điều 2. Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ …(3)… nhiệm kỳ …(8)… gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông (bà) ………………………….(9)……………………, ……………………..(10)............................. ;

2. ……………………………………………………………., ..............................................................

...............................................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ...(3)..., ...(7)..., …(11)… và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên quỹ;

(4) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP, quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có)...;

(7) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(8) Số thứ tự và khoảng thời gian nhiệm kỳ, ví dụ: Nhiệm kỳ I (2012-2017);

(9) Họ và tên;

(10) Chức danh;

(11) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 4 - Quyết định công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ (*)

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ …(3)

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(4)

Căn cứ …………………………………………..(5).......................................................................... '

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ………………………………………… (6)........................................................................... ;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ …(3)… và …(7)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ …(3)… nhiệm kỳ …(8)… gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông (bà) ………………………….(9)……………………, ……………………..(10)............................. ;

2. ……………………………………………………………., ..............................................................

...............................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ...(3)..., ...(7)..., …(11)… và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(*) Trường hợp thay đổi thành viên HĐQL quỹ khi chưa hết nhiệm kỳ thì ghi họ và tên, chức vụ của người thay và người bị thay tại Điều 1;

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên gọi của quỹ;

(4) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP, quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có)...;

(7) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(8) Số thứ tự và khoảng thời gian nhiệm kỳ, ví dụ: Nhiệm kỳ I (2012-2017);

(9) Họ và tên;

(10) Chức danh;

(11) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 5 - Quyết định thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ ...(3)...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(4)

Căn cứ …………………………………………..(5).......................................................................... '

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ………………………………………… (6)........................................................................... ;

Xét đề nghị của …………………………...(7)..................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của ... về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ ...(3)... do .. (8)...

Điều 2. Quỹ ...(3)... có trách nhiệm nộp lại con dấu cho …(9)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. ...(10)..., ...(7)... và ...(11)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên gọi của quỹ;

(4) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Các văn bản pháp lý khác liên quan;

(7) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(8) Lý do thu hồi (theo quy định tại Điều 17 Nghị định 30/2012/NĐ-CP);

(9) Tên cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu;

(10) Tổ chức, cá nhân có liên quan;

(11) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 6 - Quyết định cho phép đổi tên và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép đổi tên Quỹ …(3)… thành Quỹ...(4)… và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ...(4)...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (5)

Căn cứ …………………………………….. (6)................................................................................

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ……………………………………………….(7).....................................................................

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ …(3)… và …(8)…,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép đổi tên Quỹ …(3)… thành Quỹ …(4)… và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ …(4)… ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ...(4)..., …(8)… và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên quỹ đề nghị đổi tên;

(4) Tên quỹ sau khi đổi tên;

(5) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(7) Các văn bản pháp luật khác liên quan;

(8) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(9) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 7 - Quyết định công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ …(3)

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(4)

Căn cứ …………………………………………..(5).......................................................................... '

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ………………………………………… (6)........................................................................... ;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ …(3)… và …(7)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) lần thứ …(8)... của Quỹ ...(3)... ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...(3)..., …(7)… và …(9)… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên quỹ;

(4) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Các văn bản pháp luật khác liên quan;

(7) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(8) Ghi cụ thể số lần sửa đổi, bổ sung điều lệ của quỹ;

(9) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 8 - Quyết định cho phép chia quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chia Quỹ ...(3)... thành Quỹ …(4)...và Quỹ …(5)… và công nhận điều lệ Quỹ ...(4)... và Quỹ ...(5)

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(6)

Căn cứ ……………………………………………….(7).................................................................... ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ................................................ (8)................................................................................

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ ... (3) ... và ... (9) ...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép chia Quỹ …(3)… thành Quỹ …(4)… và Quỹ …(5)… và công nhận Điều lệ Quỹ ...(4)... và Quỹ ...(5)... ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quỹ …(3)… có trách nhiệm chuyển giao tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Quỹ ...(4)... và Quỹ ...(5)...; đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quỹ ...(4)... và Quỹ …(5)… được phép hoạt động sau khi được ...(10)... công nhận đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

Quỹ ...(4)... và Quỹ …(5)… chịu sự quản lý nhà nước của …(11)… và …(12)… liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động.

Quỹ …(4)… và Quỹ …(5)… có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản lý Quỹ …(3)…, Quỹ …(4)…, Quỹ …(5)…, …(9)… và …(13)… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên quỹ đề nghị chia;

(4) (5) Tên quỹ chia mới;

(6) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(7) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(8) Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP, quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có)...;

(9) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(10) Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(11) Cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ quản lý ngành, lĩnh vực hoạt động chính của quỹ;

(12) Các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ có liên quan đến lĩnh vực quỹ hoạt động;

(13) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 9 - Quyết định cho phép tách quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tách Quỹ ...(3)... thành Quỹ ...(3)... và Quỹ ...(4)... và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ ...(3)... và Điều lệ Quỹ ...(4)...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(5)

Căn cứ ……………………………………………(6)......................................................................... ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ …………………………………………….(7)........................................................................ ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...(3)... và ...(8)...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép tách Quỹ ...(3)... thành Quỹ ...(3)... và Quỹ ...(4)...

Điều 2. Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ ...(3)... và Điều lệ Quỹ ...(4)... ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quỹ ...(3)... có trách nhiệm chuyển giao một phần tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, quyền và nghĩa vụ cho Quỹ ...(4)...

Điều 4. Quỹ ...(4)... được phép hoạt động sau khi được ...(9)... công nhận đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của ...(10)... và ...(11)... liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động.

Quỹ ...(4)... có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...(3)... và Quỹ ...(4)..., ...(8)... và ...(12)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên quỹ đề nghị tách;

(4) Tên quỹ tách mới;

(5) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(7) Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP, quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có)...;

(8) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(9) Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(10) Cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ quản lý ngành, lĩnh vực hoạt động chính của quỹ;

(11) Các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ có liên quan đến lĩnh vực quỹ hoạt động;

(12) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 10 - Quyết định cho phép hợp nhất quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hợp nhất Quỹ …(3)... và Quỹ …(4)... thành Quỹ …(5)... và công nhận Điều lệ Quỹ …(5)...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (6)

Căn cứ ……………………………………………(7)......................................................................... ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ……………………………………………(8)......................................................................... ;      

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ …(3)..., Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ …(4)... và …(9)...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép hợp nhất Quỹ …(3)... và Quỹ ...(4)...thành Quỹ ...(5)... và công nhận điều lệ Quỹ ...(5).... ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quỹ …(3)... và Quỹ …(4)... có trách nhiệm chuyển giao tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Quỹ ...(5)...; đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quỹ …(5)... được phép hoạt động sau khi được …(10)... công nhận đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật. Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của …(11)... và …(12)... liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động.

Quỹ …(5)... có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ …(3)..., Quỹ …(4)..., Quỹ …(5)..., …(9)..., và …(13)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) (4) Tên quỹ đề nghị hợp nhất;

(5) Tên quỹ mới sau khi hợp nhất;

(6) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(7) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(8) Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP, quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có)...;

(9) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(10) Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(11) Cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ quản lý ngành, lĩnh vực hoạt động chính của quỹ;

(12) Các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ có liên quan đến lĩnh vực quỹ hoạt động;

(13) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 11 - Quyết định cho phép sáp nhập quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sáp nhập Quỹ ...(3)... vào Quỹ ...(4)... và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ ...(4)...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(5)

Căn cứ ……………………………………………. (6)....................................................................... ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ …………………………………………….(7)........................................................................ ;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ ...(3)..., Hội đồng quản lý Quỹ ...(4)... và ...(8)…,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép sáp nhập Quỹ ...(3)...vào Quỹ ...(4)... và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ ...(4)... ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quỹ ...(3)... có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Quỹ ...(4)...; đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...(3)..., Quỹ ...(4)..., ...(8)... và ...(9).... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên quỹ sáp nhập;

(4) Tên quỹ nhận sáp nhập;

(5) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(7) Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP, quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có)...;

(8) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(9) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 12 - Quyết định giải thể quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể Quỹ …(3)

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(4)

Căn cứ …………………………………………….. (5)...................................................................... ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ……………………………………………. (6)....................................................................... ;

Xét đề nghị của ...(7)...và …(8)…,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể và thu hồi Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của... về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ …(3)

Điều 2. Quỹ …(3)… có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan ...(9)... và chấm dứt hoạt động kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ …(3)…, ...(8)...và …(10)… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên quỹ giải thể;

(4) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP, quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có)...;

(7) Trường hợp quỹ tự giải thể thì ghi xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ đề nghị giải thể; trường hợp quỹ bị giải thể thì ghi xét kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận quỹ vi phạm pháp luật;

(8) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(9) Tên cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu;

(10) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 13 - Quyết định tạm đình chỉ hoạt động và sử dụng con dấu của quỹ

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm đình chỉ hoạt động và sử dụng con dấu của Quỹ …(3)...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(4)

Căn cứ …………………………………………….(5)........................................................................ ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ …………………………………………….(6)........................................................................ ;

Xét đề nghị của ...(7)...và ...(8)...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ hoạt động và sử dụng con dấu của Quỹ ...(3)... trong thời hạn ...(9)... (từ ngày...tháng ... năm... đến hết ngày...tháng...năm...).

Điều 2. Trong thời gian bị tạm đình chỉ Quỹ …(3)... không được tổ chức các hoạt động vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ và thực hiện tài trợ. Quỹ …(3)... có trách nhiệm bàn giao con dấu của quỹ cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ …(3)..., …(8)... và …(10)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên gọi của quỹ;

(4) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Các văn bản pháp lý khác liên quan;

(7) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận quỹ vi phạm pháp luật;

(8) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(9) Ghi rõ thời hạn tạm đình chỉ hoạt động của quỹ (từ 03 đến 06 tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định 30/2012/NĐ-CP);

(10) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 14 - Quyết định cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép Quỹ ...(3)... hoạt động trở lại

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(4)

Căn cứ ……………………………………………(5)......................................................................... ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ …………………………………………….(6)........................................................................ ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...(3)... và ...(7)...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Quỹ ...(3)... được hoạt động trở lại kể từ ngày...tháng ... năm ...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...(3)..., ...(7)..., và ...(8)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Địa danh;

(3) Tên gọi của quỹ;

(4) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Các văn bản pháp lý khác liên quan;

(7) Người đứng đầu cơ quan trình văn bản;

(8) Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

 

Mẫu 15 - Báo cáo năm về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện (*)

(1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./…..

(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

 

BÁO CÁO

Tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm ...(3)...

I. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

1. Về tổ chức

a) Tổng số quỹ trên địa bàn:.......................................................................................................

Trong đó:

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh:..........................................................................................

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp huyện:......................................................................................

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp xã: ...........................................................................................

b) Số quỹ thành lập mới trong năm: ...........................................................................................

Trong đó:

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh: .........................................................................................

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp huyện:......................................................................................

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp xã:............................................................................................

c) Tổng số người làm việc tại quỹ: .............................................................................................

Trong đó:

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh:..........................................................................................

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp huyện:......................................................................................

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp xã:............................................................................................

d) Tổng số quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc, liên tỉnh có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện đặt tại địa phương:

2. Về hoạt động

…………………………………………………….. (4).........................................................................

3. Về tài chính

a) Nguồn thu của các quỹ (đồng Việt Nam)

- Kinh phí năm trước chuyển sang:............................................................................................

- Số thu phát sinh trong năm:.....................................................................................................

Trong đó:

+ Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước:........................................

+ Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài:.......................................

+ Thu từ các nguồn khác:..........................................................................................................

- Tổng thu trong năm: ...............................................................................................................  

b) Các nội dung chi của quỹ (đồng Việt Nam)

- Chi cho các hoạt động của quỹ:...............................................................................................

- Chi hoạt động quản lý quỹ:......................................................................................................

- Tổng chi trong năm:................................................................................................................

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

(Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức báo cáo việc thực hiện trách nhiệm được quy định tại Điều 45 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG; ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Những kết quả đạt được

...............................................................................................................................................

2. Những tồn tại, hạn chế

...............................................................................................................................................

3. Đề xuất, kiến nghị

...............................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- ………..;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(*) Áp dụng cho UBND các cấp, Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ;

(1) Tên cơ quan báo cáo;

(2) Địa danh;

(3) Ghi rõ năm báo cáo;

(4) Nêu các hoạt động nổi bật, điển hình của các quỹ trong địa bàn quản lý.


 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top