Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

V/v khám chữa bệnh cho người nghèo

Thursday, 18 March 2010 10:23

Số văn bản: 139/2002/QĐ-TTg.
Nội dung tóm lược: Bao gồm các quy định:
- Đối tượng được hưởng chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo
- Việc lập và quản lý  "Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo".


Nội dung chi tiết:
  • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                      

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo
_________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   Căn cứ  Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm2001;
   Căn cứ  Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;
   Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước từ trạm y tế xã đến bệnh viện và viện có giường bệnh tuyến Trung ương thực hiện chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo quy định tại Quyết định này.

Điều 2.

Đối tượng được hưởng chế độ khám, chữa bệnh theo Quyết định này gồm:

Người nghèo theo qui định hiện hành về chuẩn hộ nghèo quy định tại Quyết định 1143/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 01 tháng 11 năm 2000 của Bộ trưởngBộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.Nhân dân các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt"Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa".

3.Nhân dân các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên theo Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 10 năm 2001 về việc "Định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năm 2001-2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên" và nhân dân các dân tộc thiểu số tại 6 tỉnh đặc biệt khó khăn của miền núi phía Bắc theo Quyết định số 186/2001/QĐ-TTg ngày 7 tháng12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về "Phát triển kinh tế - xã hội ở 6 tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc thời kỳ 2001 - 2005".

Điều 3.

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo với định mức tối thiểu là 70.000 đồng/người/năm.

2. Quỹ khám,chữa bệnh cho người nghèo là quỹ của Nhà nước, hoạt động theo nguyên tắc không vì lợi nhuận, bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

3. Quỹ khám,chữa bệnh cho người nghèo được hình thành từ các nguồn sau:

a) Ngân sách Nhà nước cấp đảm bảo tối thiểu bằng 75% tổng giá trịcủa Quỹ; ngoài ra, tuỳ điều kiện từng địa phương có thể tăng chi cho Quỹ từ nguồnngân sách địa phương.

b) Đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

c) Quỹ được mở tài khoản tại hệ thống kho bạc Nhà nước và được tính lãi xuất theo quy định hiện hành.

Điều4.

Chủtịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo quy định sau:

1.Mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo với mệnh giá 50.000 đồng/người/năm hoặcthực thanh thực chi cho dịch vụ khám chữa bệnh tại tuyến xã và viện phí cho cácđối tượng qui định tại Điều 2 của Quyết định này.

 Tùy theo điều kiện của địa phương, Uỷ ban nhândân cấp tỉnh quyết định sử dụng các hình thức trên cho phù hợp và có hiệu quả.

2.Hỗ trợ một phần viện phí cho các trường hợp gặp khó khăn đột xuất (không thuộc đối tượng qui định tại Điều 2 của Quyết định này) do mắc các bệnh nặng, chi phí caokhi điều trị ở bệnh viện Nhà nước, người nghèo, lang thang, cơ nhỡ.

Đốitượng, mức hỗ trợ và trình tự xét duyệt do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Điều 5.

Các đối tượngqui định tại Điều 2 được quyền khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh và không phải đóng tiền tạm ứng khi nhập viện. Trường hợp người bệnh tự lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh (trái tuyến, vượt tuyến) hoặc khám, chữa bệnh theo yêu cầu thì phải thực hiện việc thanh toán viện phí theo qui định của Bộ Y tế.

Điều 6.  Cơ chế và tổ chức thực hiện:

Quĩkhám, chữa bệnh cho người nghèo ở các địa phương sẽ được cân đối trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm.

2. Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước tổ chức thực hiện khám, chữa bệnh cho người nghèo theo qui định tại Quyết định này.

3. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Dân tộc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương xác định đối tượng được hưởng chế độ khám, chữa bệnh theo Quyết định này.

      4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Uỷban nhân dân tỉnh, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Y tế huy động sự đóng góp của các tổ chức kinh tế - xã hội, các cá nhân trong nước và nước ngoài, Chính phủ các nước và các tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ Quỹ khám, chữa bệnh cho ngườinghèo.

5. Đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo và giám sát việc thực hiện.

Điều 7.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày.

Điều 8.  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,Thủ trưởng các cơ quan của Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

                                                                                

PHAN VĂN KHẢI

 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top