Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Ban hành danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện

Sunday, 28 March 2010 12:50

Số văn bản: 0088/2000/QĐ-BTM
Nội dung tóm lược: Ban hành danh mục chi tiết các loại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện


Nội dung chi tiết:


QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0088/2000/QĐ-BTM
NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2000 BAN HÀNH DANH MỤC CHI TIẾT
HÀNG HOÁ CẤM LƯU THÔNG, DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
CẤM THỰC HIỆN; HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ HẠN CHẾ KINH DOANH,

KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 95/CP ngày 04/12/1993 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
- Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 11/1999/NĐ-CP ngày 3/3/1999 về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện.
- Căn cứ Công văn của Văn phòng Chính phủ số 5126/VPCP-KTTH ngày 08/11/1999 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Danh mục chi tiết hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hoá, dịch vụ hạn chế  kinh doanh, kinh doanh có điều kiện.


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản: "Danh mục chi tiết hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện" theo quy định của Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 3/3/1999 của Chính phủ.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Đính kèm: Danh mục chi tiết hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ cấm thực hiện; hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện


 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top