Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Thông tư liên tịch 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên bộ 14/TTLB hướng dẫn thu một phần viện phí do Bộ Y tế - Bộ Tài Chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Wednesday, 20 December 2017 03:28

BỘ Y TẾ-BỘ TÀI CHÍNH
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Số: 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 14/TTLB NGÀY 30/9/1995 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ – TÀI CHÍNH – LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 33 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Để thống nhất việc phân phối và sử dụng nguồn thu một phần viện phí của các cơ sở khám chữa bệnh công lập; liên tịch Bộ Y tế – Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động Thương binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí (sau đây gọi tắt là Thông tư số 14/TTLB) như sau:

1. Bổ sung, sửa đổi mục V, Thông tư số 14/TTLB – Phân phối và sử dụng tiền một phần viện phí thu được như sau:

“Khoản thu một phần viện phí, kể cả viện phí do cơ quan Bảo hiểm Xã hội thanh toán cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế là nguồn thu của ngân sách nhà nước, được để lại toàn bộ cho cơ sở khám chữa bệnh sử dụng để phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Đơn vị được chủ động sử dụng nguồn tài chính này theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập”.

2. Sửa đổi điểm 5, mục VI, Thông tư số 14/TTLB như sau:

“5. Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện thu một phần viện phí có trách nhiệm mở sổ theo dõi, phản ánh và tổng hợp đầy đủ, chính xác nguồn thu một phần viện phí, tổ chức hạch toán, kế toán, báo cáo quyết toán theo quy định của Pháp luật.

Việc thu tiền viện phí phải sử dụng hoá đơn, biên lai theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.

Số tiền thu một phần viện phí được hạch toán vào mục 041, tiểu mục 01.

Các khoản chi từ nguồn thu một phần viện phí được hạch toán, quyết toán vào các mục, tiểu mục chi tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Việc ghi thu – ghi chi viện phí thực hiện theo các quy định hiện hành”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Những nội dung quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về liên Bộ để xem xét, giải quyết./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Huỳnh Thị Nhân

 
KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 
KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Xuyên

 


 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top