Search

Vie

Eng

Dự án
Phát triển mạng lưới người khuyết tật

(Đã ngừng hoạt động)
Xây dựng mạng lưới cho cá nhân và hội nhóm người khuyết tật thông qua "Tập huấn cũng như hỗ trợ tài chính và kỹ thuật" trong các lĩnh vực  như quản lý tổ chức, lãnh đạo, làm việc nhóm và tự vận  động biện hộ. Trong 8 năm qua, DRD đã xây dựng được một mạng lưới gồm 35 các hội nhóm của NKTở miền nam Việt Nam với hơn 3500 thành viên. Dự án được tài trợ bởi Quỹ Ford ( Ford Foundation).

Giới thiệu

Mô tả dự án

Xây dựng mạng lưới cho cá nhân và hội nhóm NKT thông qua tập huấn cũng như hỗ trợ tài chính và kĩ thuật trong các lĩnh vực như quản lý tổ  chức, lãnh đạo, làm việc nhóm và tự vận động biện hộ. Trong 8 năm vừa qua, DRD đã xây dựng được một mạng lưới gồm 35 các hội nhóm của NKT ở miền nam Việt Nam với hơn 3500 thànhviên. Dự án ban đầu được tài trợ bởi Quĩ Ford (Ford Foundation).Đăng ký nhận tin từ DRD


Đăng ký

Go to top