Search

Vie

Eng

Ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở Bảo trợ xã hội

Thứ năm, 18 tháng 03 2010 09:10

Số văn bản: 25/2001/NĐ-CP.
Nội dung tóm lược:
- Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội;
- Đối tượng được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội
- Việc quản lý nhân viên, tài chính và tài sản của cơ sở;
- Quản lý của nhà nước với cơ sở

Nội dung chi tiết văn bản:

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành Quy chế thành lập và hoạt động

của cơ sở bảo trợ xã hội

________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều 4 của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ quy định về chính sách cứu trợ xã hội;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH : 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Nghị định này ''Quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội''.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng các Bộ :  Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài chính, Công an, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình và theo quy định của pháp luật có trách nhiệm hướng dẫn thực  hiện Nghị định này.

 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG

 

Phan Văn Khải

 

 

Tin liên quan

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp
Go to top