Search

Vie

Eng

Xây dựng và phát triển tổ chức

Giới thiệu

Dựa trên sự thấu hiểu, Trung tâm khuyết tật và phát triển DRD có 15 năm kinh nghiệm làm việc thực tế đa dạng trong các lĩnh vực:

- Thành lập tổ chức của người khuyết tật tại đa dạng vùng miền với cách thức làm việc với các tổ chức địa phương

 

- Kết nối mạng lưới người khuyết tật trong phạm vi toàn quốc, xây dựng mạng lưới cho cá nhân và hội nhóm người khuyết tật thông qua tập huấn cũng như hỗ trợ tài chính và kĩ thuật trong các lĩnh vực như quản lý tổ  chức, lãnh đạo, làm việc nhóm và tự vận động biện hộ.

 

- Tập huấn kỹ năng viết dự án, lên kế hoạch, giám sát và đánh giá, tái cơ cấu, quản lý tổ chức, lãnh đạo, đàm phán, xử lý khủng hoảng, … Đây là một trong số các nội dung thuộc chương trình đào tạo, tư vấn, đánh giá toàn diện của DRD.

 

- Nâng cao nhận thức về quyền nhằm phục vụ việc đào tạo nhân viên và xây dựng chính sách Bình đẳng, Đa dạng và Hòa nhập; chính sách sử dụng lao động khuyết tật, …

DRD Vietnam


Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Đăng ký nhận tin từ DRD


Đăng ký

Go to top